Zakres materiału i literatura: hasło konkursu „Woda- cud natury”

Geografia: 

1. Zasoby hydrosfery.

2. Obieg wody w przyrodzie.

3. Oceany i morza: właściwości wody morskiej, ruchy wód oceanicznych

4. Charakterystyka wód powierzchniowych i podziemnych

5. Lodowce, lądolody, wieloletnia zmarzlina.

6. Charakterystyka wód Polski.

7. Charakterystyka wód Morza Bałtyckiego.

8. Rozmieszczenie  obiektów hydrograficznych na mapie świata

Literatura:

S. Pietkiewicz, S. Żmuda „Słownik pojęć geograficznych’ Wiedza Powszechna

Podręczniki z geografii do szkoły podstawowej

Zeszyty ćwiczeń  z geografii dla szkoły podstawowej.

Atlas geograficzny.

Biologia: 

1. Woda jako substrat i produkt procesów metabolicznych. Fotosynteza i oddychanie komórkowe – znaczenie i przebieg.

2. Termoregulacyjna rola wody w organizmie człowieka.

3. Woda w płynach ustrojowych organizmu.

5. Budowa i funkcje martwej tkanki przewodzącej

6. Właściwości fizykochemiczne wody:

- Gęstość wody i jej wpływ na cykliczność ruchów wody w jeziorach.

- Napięcie powierzchniowe wody i jego rola w życiu organizmów.

    1. Woda jako środowisko życia. Przystosowania roślin i zwierząt do życia w wodzie.

    2. Źródła zanieczyszczeń wody i sposoby jej oczyszczania.

Literatura

Ekologia z ochroną środowiska, Ewa Pyłka-Gutowska

Ekologia, środowisko, przyroda Tomasz  Umiński

Dopuszczone przez MEN podręczniki do nauki biologii w szkole podstawowej i liceum (zakres rozszerzony).

Fizyka:

Obowiązują wszystkie treści z podstawy programowej. Szczególną uwagę należy zwrócić na poniższe zagadnienia:

1. Prawo Archimedesa, pływanie ciał.

2. Prawo Pascala, naczynia połączone.

3. Siły: spójności, przylegania, wyporu, parcia.

4. Przewodnictwo, promieniowanie, konwekcja.

5. Rozszerzalność temperaturowa.

6. Termodynamika, I i II zasada termodynamiki.

7. Trzy stany skupienia materii, przejścia fazowe.

8. Przepływ prądu elektrycznego – elektrolity.

9. Woda – ośrodek, w którym poruszają się ciała, rozchodzą się fale mechaniczne oraz światło.

Literatura:

Wszystkie aktualnie obowiązujące podręczniki.

Zalecane zbiory zadań:

WSiP, R. Subieta, „Zbiór zadań. Szkoła podstawowa” oraz „Zbiór zadań z fizyki. Gimnazjum”,

Wydawnictwo ZamKor, B. Sagnowska, J. Salach „Zbiór zadań z fizyki dla uczniów gimnazjum”,

Wydawnictwo ZamKor, H. Kaczorek, „Testy z fizyki dla gimnazjum cz. 1,2,3”,

MAC Edukacja., L. Krupiński, „EUREKA 2000. Zbiór zadań i testów. Gimnazjum”,

Wydawnictwo ZamKor, H. Kaczorek, „Testy z fizyki dla gimnazjum”,

Operon, R. Grzybowski, "Fizyka i astronomia. Zbiór zadań",

Nowa Era, „Zbiór zadań z fizyki dla szkoły podstawowej” oraz „Zbiór zadań z fizyki dla gimnazjum”.

Chemia:

1. Woda w przyrodzie – rodzaje i oczyszczanie wód.

2. Skład chemiczny i właściwości fizyczne wody.

3. Roztwory- rodzaje, stężenie procentowe i molowe.

4. Iloczyn jonowy wody. Skala pH. Odczyn wodnych roztworów.

5. Kwaśne deszcze.

6. Rozpuszczalność w wodzie gazów i ciał stałych.

7. Reakcje w roztworach wodnych : zobojętnianie, strącanie osadów i hydroliza.

Literatura:

W. Trzebiatowski „Chemia nieorganiczna”

K. M. Pazdro „Chemia dla kandydatów na wyższe uczelnie”

M. Stankiewicz „Poznaj zbadaj”

M. Klimaszewska „Chemia od A do Z” Wydawnictwo Kram

oraz wszystkie podręczniki z chemii do szkoły podstawowej