REGULAMIN

X MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PRZYRODNICZEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

pod hasłem

„Woda-cud natury”

Podstawa prawna

§ 1.

Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy dla uczniów Szkoły Podstawowej (zwany dalej Konkursem) jest konkursem tematycznym, organizowanym na podstawie:

 • art. 31 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z  2004 r. Nr  256, poz. 2572 z późn. zm.);
 • § 1 – 6 oraz § 15 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.);

 

Organizatorzy Konkursu

§ 2.

 

 1. Organizatorem Konkursu jest zespół przyrodniczy przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Białymstoku.

 

Cele Konkursu

§ 3.

 

Celem Konkursu jest:

 • Rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów szkół podstawowych w zakresie przedmiotów przyrodniczych – biologii, chemii, fizyki i geografii.
 • Wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej, kształtowanie umiejętności kreatywno-krytycznego myślenia i twórczego działania uczniów.
 • Doskonalenie umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości interdyscyplinarnych podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.
 • Wspieranie wyboru profilu dalszego kształcenia uczniów poprzez rozpoznanie ich predyspozycji,  potencjału intelektualnego i zainteresowań.
 • Motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym.
 • Rozpowszechnianie uzdolnień uczniów oraz promocja osiągnięć ich nauczycieli i szkół.

 

Zakres i tematyka Konkursu

§ 4.

 

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej szczególnie zainteresowanych przedmiotami przyrodniczymi: biologią, chemią, geografią i fizyką oraz wykazujących się  umiejętnościami i wiedzą wynikającą z podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie tych przedmiotów, poszerzoną o treści rozszerzające wiadomości i umiejętności uczniów.
 2. Tematyka Konkursu obejmuje zagadnienia z zakresu:
 • geografii fizycznej świata i Polski
 • fizyki klasycznej z elementami fizyki współczesnej i astronomii
 • chemii organicznej i nieorganicznej z elementami ochrony środowiska
 • biologia systematyczna z ekologią i ochroną środowiska
 1. Szczegółową tematykę kolejnych edycji Konkursu, wykaz literatury oraz zadania na poszczególne etapy ustala zespół przyrodniczy .

 

Struktura organizacyjna

§ 5.

 

 1. Konkurs odbywa się w okresie od 10 grudnia 2019 r. do 30 marca 2020 r. i przeprowadzany jest w trzech etapach odbywających się w następujących terminach:
 • I etap – szkolny (12 lutego 2020 r. o godzinie 800), organizowany przez dyrektorów szkół polegający na rozwiązywaniu testu przez Internet
 • II etap – półfinałowy i finałowy  (20 marca 2020 r. godz. 1300), organizowany przez zespół przyrodniczy  w IV Liceum Ogólnokształcącym Białystok ul. Zwierzyniecka 9a
 1. Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą przekazywane uczestnikom poprzez publikowanie ich na następującej stronie internetowej:
  www.liceum.bialystok.pl,www. 4lo.bialystok.pl (zakładka Konkurs Przyrodniczy)
 2. Dyrektorzy szkół  informują uczniów o organizacji, terminach przeprowadzania i warunkach udziału w konkursie.
 3. Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest jej zgłoszenie przez dyrektora szkoły poprzez wypełnienieformularza zgłoszeniowego zawierającego imienną listę uczestników Konkursui wysłanie go drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie od 8 do20 stycznia 2020 r.
 4. Zgłoszenie szkoły  jest jednocześnie wyrażeniem zgody dyrektora, nauczycieli i rodziców uczniów na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z przebiegiem konkursu oraz wyrażeniem zgody na publikację na stronie internetowej organizatora. Oświadczenia zbierają zgłaszający nauczyciele od uczestników konkursu. Zespół Przyrodniczy przy IV Liceum Ogólnokształcącym, organizator konkursu, staje się zgodnie z ustawą o Systemie Oświaty „innym podmiotem działającym na terenie szkół”.
 5. Każdemu uczestnikowi Konkursu jest przypisany indywidualny kod ucznia, który zostanie przesłany na adres poczty elektronicznej szkoły. Kod ten jest niezbędny do udziału w Ietapie konkursu, podczas którego uczestnicy rozwiązują zadania konkursowe na stronie internetowej organizatora.
 6. Wszelkich informacji związanych z przebiegiem Konkursu udziela Sekretarz Konkursu

dr Anna Snarska - IV Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida 15-312 Białystok, ul. Zwierzyniecka 9A, tel. 085 7489-955 lub 085 7422-318.

 

§ 6.

 

 1. Wszystkie etapy Konkursu są przeprowadzane na podstawie zestawów zadań opracowanych zgodnie z zasadami pomiaru dydaktycznego. Zadania konkursowe Ietapu mają charakter testów z pytaniami zamkniętymi, zaś na etapie półfinałowym i finałowym są zadaniami zamkniętymi i otwartymi (krótkie odpowiedzi) oraz ćwiczeniami praktycznymi polegającymi na przeprowadzeniu doświadczeń chemicznych i fizycznych, rozpoznawaniu i interpretowaniu różnego rodzaju źródeł informacji, pracy z mapą, analizowaniu fotografii, schematów, wykresów, danych statystycznych itp.
 2. We wszystkich etapachzadania obejmują i poszerzają treści podstawy programowej, a także umiejętności posługiwania się różnorodnymi źródłami informacji.

 

§ 7.

 

I etap – szkolny

 

 1. Organizowany i przeprowadzany jest przez szkolne komisje konkursowe, powołane przez dyrektorów szkół. Ma charakter testu rozwiązywanego samodzielnie przez uczestnika konkursu przy użyciu komputera na stronie internetowej organizatora w czasie 45 min.
 2. Prace uczniów ocenia zespół przyrodniczy i na podstawie osiągniętych wyników kwalifikuje
 3. W przypadku równej ilości punktów decyduje czas rozwiązywania testu.
 4. Lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w kolejnych etapach zamieszczona zostanie na stronie organizatora konkursu i informacja zostanie przesłana do szkół drogą elektroniczną.

 

§8.

 

II i III etap – półfinałowy i finałowy

 

1. Czas trwania etapu II i III  jest uzależniony od przebiegu odpowiedzi ustnych. Na ten etap uczestnicy przychodzą z opiekunem i każdy z ośmioosobową grupą publiczności, która będzie dopingować uczestników konkursu.

2. Część półfinałową przeprowadza się z uwzględnieniem następujących zasad:

 • Uczniowie udzielają ustnych odpowiedzina 3 losowo wybrane pytania.
 • Za każdą poprawną odpowiedz otrzymują po 1 punkcie.
 • Komisja konkursowa kwalifikuje do części finałowej czterech uczestników, którzy osiągnęli najwyższą ilość punktów.
 • W przypadku równej ilości punków przeprowadzona jest dogrywka.
 1. Część finałowa:
 • Każdy uczestnik części finałowej na starcie otrzymuje 10 punktów
 • Konkurs w części finałowej składa sięz trzech kategorii zadań. W każdej z nich uczestnicy mogą zdobyć maksymalną ilość punktów:

Etap III część finałowa

Widziałem -wiem

Potrafię

Vabank maksymalna ilość punktów do zdobycia

Vabank maksymalna utracona ilość punktów

4pkt.

2 pkt.

9 pkt

- 9pkt

 
 • Kategoria: „WIDZIAŁEM -  WIEM” 
  Uczestnicy finałów odpowiadają na wybrane przez siebie 4 pytania, otrzymując za każde po 1 punkcie.
 • Kategoria: „POTRAFIĘ”        
  Związana z praktycznym wykorzystaniem wiedzy jej uczestników. Uczestnicy planują doświadczenia, interpretują wyniki prezentowanych doświadczeń. Odpowiadają na jedno pytanie otrzymując2 punkty.
 • Kategoria : „VABANK”

Pytania charakteryzują się różnymi poziomami trudności. W tej części konkursu uczestnicy mają wpływ na ilość zdobywanych punktów. Wybierają pytania o różnym stopniu trudności zyskując liczbę punktów od 1 do 3. Odpowiedz błędna lub brak odpowiedzi na pytanie z wybranej kategorii to utrata punktów (od 1 do 3).

 1. Uczniowie o najwyższej ilości punktów otrzymują miejsca I, II, III.

.

.

Tryb odwoławczy

§ 10.

 

 1. Uczestnicy, ich opiekunowie i rodzice mają prawo wglądu do ocenianych prac, bez możliwości ich kopiowania, w czasie siedmiu dni od ogłoszenia wyników, w miejscu i w godzinach określonych przez organizatora
 2. Zastrzeżenia w zakresie sposobu oceniania prac składa się w ciągu siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyników do sekretarza konkursu. W kolejnych etapach konkursu do przewodniczącego komisji konkursowej w ciągu 15 minut. Decyzja jego jest ostateczna;
 3. Zastrzeżenia wniesione z naruszeniem terminu nie będą rozpatrywane.

 

 

Uprawnienia

§ 10.

 

 1. Zaświadczenia dla wszystkich uczestników etapu półfinałowego.
 2. Nagrody rzeczowe oraz dyplomy – dla wszystkich uczestników etapu finałowego.

 

§ 11.

Przepisy końcowe

 

 1. Dla uczestników, którzy z przyczyn losowych w wyznaczonym dniu i godzinie nie przystąpią do Konkursu, nie przewiduje się dodatkowego postępowania konkursowego.
 2. Postępowanie konkursowe przeprowadza się w wydzielonych salach, w warunkach zapewniających samodzielność pracy w szkołach macierzystych.
 3. Uczestnik biorący udział w etapie półfinałowym i finałowym Konkursu musi posiadać ważną legitymację szkolną.

 

§ 12.

 

 1. Za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom II i III etapu Konkursu w czasie dojazdu do miejsca przeprowadzenia Konkursu, jego trwania, a także powrotu do szkoły odpowiada dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Regulamin konkursu nie może być zmieniany w ciągu roku szkolnego