Klauzula informacyjna:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1)      Administratorem danych osobowych jest IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku z siedzibą przy ul. Zwierzynieckiej 9A, w 15-312 Białystok tel.: 85 742 23 18, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2)      Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku Szast Bogusławem można skontaktować się za pomocą adresu email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3)      Administrator danych osobowych IV LO przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. Wykaz przetwarzanych danych wraz z podstawą prawną i odbiorcach znajduje się w Rejestrze Czynności Przetwarzania dostępnym w sekretariacie IV LO udostępnianym uprawnionym osobom.

4)      Zgodnie z zapisem w Rejestrze Czynności Przetwarzania Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:

a.       wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na IV Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku,

b.      realizacji umów zawartych przez IV Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku;

c.       dane osobowe w postaci wizerunku są przetwarzanie na podstawie zgody, a w przypadku imprezy publicznej także na podstawie art. 81 ust 2 ustawy „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83)

d.      w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5)      W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami lub współadministratorami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a.       organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z właściwych przepisów prawa krajowego lub unijnego

b.      inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych IV Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem lub Współadministratorem jest IV LO.

6)      Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa krajowego lub unijnego. Wyjątkiem może być przetwarzanie do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych (art. 5 pkt 1b RODO).

7)      W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a.       prawo dostępu do danych osobowych, (prawo do uzyskania kopii tych danych);

b.      prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

c.       prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy właściwe przepisy prawa krajowego nie stanowią inaczej oraz:

ü  dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

ü  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

ü  osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która była podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

ü  dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

ü  dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

8)      prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

a.       osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość przetwarzanych danych osobowych,

b.      przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych i żąda ich ograniczenia.

c.       ADO nie potrzebuje już danych dla celów, dla których były zbierane, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich.

d.      Osoba wniosła sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych, do czasu ustalenia prawidłowości wyboru podstawy prawnej

9)      prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

a.       przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

b.      przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

10)  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na:

a.       przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

b.      przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

ADO IV LO nie będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba, że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

11)  W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

12)  W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w IV LO Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

13)  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

14)  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

15)  Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub została wyrażona zgoda w celu realizacji obowiązku prawnego.

16)  Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu i mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany

17)  Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.